نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
1- آموزش نرم افزار اکسل (تعداد سطر و ستون و سلولهای اکسل) نگارش یافته توسط مدیر سایت 228
10- آموزش نرم افزار اکسل (ایجاد یادداشت) نگارش یافته توسط مدیر سایت 186
11- آموزش نرم افزار اکسل (برخی توابع کاربردی اکسل) نگارش یافته توسط مدیر سایت 182
12- آموزش نرم افزار اکسل (توابع today , Now) نگارش یافته توسط مدیر سایت 181
13- آموزش نرم افزار اکسل (تابع MID) نگارش یافته توسط مدیر سایت 172
14- آموزش نرم افزار اکسل (اتصال دو رشته متنی) نگارش یافته توسط مدیر سایت 170
15- آموزش نرم افزار اکسل (تابع Trim) نگارش یافته توسط مدیر سایت 193
16- آموزش نرم افزار اکسل (توابع max , min) نگارش یافته توسط مدیر سایت 169
17- آموزش نرم افزار اکسل (تابع Average) نگارش یافته توسط مدیر سایت 152
18- آموزش نرم افزار اکسل (سریعترین روش دسترسی به توابع آماری) نگارش یافته توسط مدیر سایت 151

صفحه 1 از 4

سخن روز

شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد . ارد بزرگ

اوقات شرعي


    
  پیکان اذان صبح
  پیکان طلوع خورشید
 پیکان اذان ظهر
 پیکان غروب خورشید
 پیکان اذان مغرب
اوقات به افق :